Forfatter: Pia Tokkesdal Schou

En produktions- og lagermedhjælper var ikke handicappet, da hans funktionsbegrænsninger hverken var varige eller langvarige. Afskedigelsen var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. En produktions- og lagermedarbejder i en industriproduktion havde i 2011 fået konstateret bruskbeskadigelser af knæet efter løb, i …

Ikke handicap, da funktionsbegrænsninger hverken var varige eller langvarige. Afskedigelsen ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Read More »

En afdelingsdirektør med anciennitet fra 1. september 2002 blev opsagt den 17. november 2009 til fratræden ultimo juli 2010. Den 12. januar blev han fritstillet med virkning fra 15. januar 2010. Direktøren modtog en ekstra månedsløn i januar 2010. Af …

Ikke belæg for bonus til afdelingsdirektør i pengeinstitut Read More »

Det var ikke stridende mod virksomhedsoverdragelsesloven, at medarbejder var opsagt i forbindelse med skifte til ny kantineleverandør   En kantinemedarbejder var i 2011 ansat af en ekstern kantineudbyder og arbejdede i personalekantinen i et kontordomicil med flere virksomheder. En af …

Ikke virksomhedsoverdragelse ved ny kantineleverandør Read More »

Højesteret fandt ikke, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet kunne eller burde vide, at en medarbejder var handicappet. Derfor havde arbejdsgiveren ikke tilsidesat forpligtelser efter forskelsbehandlingsloven. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap hindrer ikke, at der kan ske opsigelse efter 120-dages …

Handicappet medarbejder kunne opsiges efter 120 dages sygdom Read More »

SAS afskedigede i december 2009 i forbindelse med en større afskedigelsesrunde 79 piloter på grund af arbejdsmangel. Blandt andre opsagde SAS 4 piloter på grund af alder. Opsigelsesvarslet var 11 måneder, hvorefter de skulle fratræde den 30. november 2010. Til …

Ulovlig overenskomstbestemmelse mellem SAS og Dansk Pilotforening udløste godtgørelser svarende til 6 måneders løn Read More »

En anlægsgartnerelev havde indgået en uddannelsesaftale for perioden 1. april 2007 til 31. juli 2010. Eleven blev gravid i 2009 og stoppede på arbejde den 2. februar 2010, fordi arbejdet var for belastende under graviditeten. Eleven nedkom den 12. juli …

Krav på forlængelse af uddannelsesaftale, som udløb under barselsorlov Read More »

EU-domstolen har afsagt dom vedrørende forståelse af fedme som et muligt handicap. En dagplejer, ansat i november 1996, blev fyret den 22. november 2010. Gennem hele ansættelsesperioden havde dagplejeren haft en vægt på ca. 160 kg. Kommunen begrundede opsigelsen med …

Forskelsbehandlingsloven giver ikke speciel beskyttelse i forhold til fedme Read More »

En pædagogmedhjælper blev den 1. december 2007 ansat som tilkaldevikar med 20 timers arbejde ugentligt på en skole for udviklingshæmmede børn. Vikarens datter fik i september 2008 et psykisk sammenbrud og fik senere diagnosen skizofreni. Vikaren meldte sig syg i oktober …

Ikke stridende mod forskelsbehandlingsloven at nægte gentagen orlov til pleje af psykisk syg datter Read More »

En 19-årig kvinde søgte i efteråret 2013 en receptioniststilling i et fitnesscenter. Hun fik afslag blandt andet med begrundelsen, at man gerne så, at receptionisterne “er ældre end 21 år, da klientellet kan være meget hårdt.” Samtidigt blev tilkendegivet, at …

Stillingsafslag begrundet i alder gav 25.000 i godtgørelse Read More »

En plejer, ansat i psykiatrien i 1990, blev i 2008 ansat i fleksjob på 16 timer ugentligt på grund af slidgigt. I 2010 skulle Region Sjælland reducere 20 mio i psykiatribudgettet, hvorfor funktioner og opgaver blev nedlagt og effektiviseret. En …

Opsigelse af handicappet plejer var ikke uberettiget forskelsbehandling, lige som der heller ikke tilkendtes godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi plejeren først fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelse godt 8 måneder efter fratrædelse. Read More »