Arbejds- og ansættelsesret

Masseafskedigelse

Maseafskedigelser reguleres efter reglerne i lov om varsling ved masseafskedigelser

Der er tale om en masseafskedigelse, hvis

• En virksomhed beskæftiger mellem 20 og 100 lønmodtagere, og minimum 10 af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.

• En virksomheden beskæftiger mellem 100 og 300 lønmodtagere, og minimum 10 procent af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.

• En virksomheden beskæftiger over 300 lønmodtagere, og minimum 30 af disse påtænkes afskediget inden for et tidsrum af 30 dage.

Virksomhedens forpligtelser over for ansatte:

• Ved påtænkt masseafskedigelse, skal virksomheden så tidligt som muligt indlede forhandlinger med de ansatte/lønmodtager- repræsentanter på virksomheden

• Forhandlingerne skal have til formål at undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser.

• Hvis afskedigelser er uundgåelige, skal forhandlingerne bidrage til at afbøde følgerne af afskedigelserne, eksempelvist ved tiltag til omplacering eller uddannelse.

• Virksomheden skal af hensyn til forhandlingerne give de ansatte alle relevante oplysninger af betydning for sagen. Det være sig oplysninger om årsagen til afskedigelserne, antallet af ansatte, der påtænkes afskediget, kriterierne, der påtænkes anvendt ved udvælgelsen af de lønmodtagere, der skal afskediges, og endvidere om ansatte, der påtænkes afskediget, er berettiget til afskedigelsesgodtgørelse

Virksomhedens forpligtelser over for Arbejdsmarkedsrådet:

• Når virksomheden efter forhandlingerne med lønmodtagerne fortsat finder det nødvendigt at foretage en masseafskedigelse, skal Arbejdsmarkedsrådet orienteres skriftligt herom. Virksomheder med mere end 100 ansatte, hvor mindst 50 % af de ansatte påtænkes afskediget, kan først 21 dage efter indledningen af forhandlingerne med de ansatte, sende meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet.

• Meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet skal indeholde alle oplysninger af betydning for behandlingen af sagen om de planlagte afskedigelser og oplysninger om forhandlingerne med ansatte/ disse repræsentanter, årsagerne til afskedigelserne, antallet af lønmodtagere, der normalt beskæftiges på virksomheden, samt over hvilken periode det forudses, at afskedigelserne skal finde sted.

• Senest 10 dage efter meddelelsen til Arbejdsmarkedsrådet skal dette have besked om, hvilke personer, der påtænkes afskediget. Disse personer skal senest i den forbindelse have besked herom.

• Virksomheden skal hurtigst muligt orientere Arbejdsmarkedsrådet om resultatet af forhandlingerne med de ansatte på virksomheden.

• De ansatte på virksomheden skal have kopi af underretningerne, som virksomheden giver Arbejdsmarkedsrådet, hvorefter de ansatte kan fremkomme med eventuelle bemærkninger overfor Arbejdsmarkedsrådet. Kopi heraf skal sendes til virksomheden.

Fratrædelse

Masseafskedigelser får tidligst virkning 30 dage efter, at meddelelsen om afskedigelserne er sendt til Arbejdsmarkedsrådet.

 Overtrædelse og sanktioner

Virksomheders manglende overholdelse af forpligtelserne efter Masseafskedigelsesloven indebærer, at virksomheden skal betale godtgørelse til de ansatte. Godtgørelsen tilfalder udelukkende ansatte med under korte opsigelsesvarsel. I forhold til funktionærer kun nyansatte med en måneds varsel eller derunder. Derudover ifalder virksomheden bødeansvar for manglende overholdelse af loven. De begrænsede sanktioner kan gøre det fristende at ignorere lovgivningen. Hensynet til de ansatte, som fortsætter på virksomheden, til de opsagte samt til omgivelserne og virksomhedens renommé indebærer, at det er hensigtsmæssigt at få den nødvendige juridiske bistand og følge loven.HR- og AnsættelsesAdvokaten har varetaget flere masseafskedigelser og arbejder som et led i virksomhedens visioner på at opnå den bedst mulige tilgang for samtlige implicerede. Se i øvrigt reference under “Klienttilbagemelding”