Forretningsbetingelser

Fortrolighed omkring klienter og klientoplysninger er en selvfølge for advokatfirmaet.

Salær

Information om det forventede honorars størrelse oplyses, når det er muligt under hensyn til karakteren af opgaven. Efter anmodning gives en anslået vurdering af prisen og i det omfang forudsætningerne herfor ændres, meddeles dette straks. Lønmodtagere (forbrugere) oplyses om honorarets størrelse, før opstart på arbejdet.

Timesatserne er afhængige af såvel graden af fordrede specialistforudsætninger, som intensiteten af samarbejdet. Et eventuelt tidspres eller krav til arbejdsudførelse uden for sædvanlig arbejdstid indebærer ikke højere salærer, idet det er et led i advokatfirmaets målsætninger at være til rådighed, når klienten har brug for det, lige som opgaver altid udføres uden unødig ventetid.

Salæret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til sagens værdi og klientens situation. Ved salærvurderingen vil det opnåede resultat derudover indgå.

Der indgås særskilte favorable honoreringsaftaler for virksomheder, der løbende har brug for bistand i forbindelse med HR og arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.

Udlæg og sagsomkostninger i form af eksempelvis rejseudgifter, større kopiopgaver samt retsafgifter betales særskilt.

I større sager foretages som udgangspunkt a conto afregninger hver anden måned. Der arbejdes med depositumindbetalinger afhængigt af sagens omfang.

Betalingsbetingelserne er 10 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til renteloven.

Mediationer i sportsklubber og frivillige foreninger med godgørende formål ydes i et vist omfang uden omkostninger for de implicerede parter.

Habilitet, klientmidler, legitimation og advokatetik

Advokatfirmaet undersøger i forbindelse med hver sagsoprettelse, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikter i øvrigt.

Klientmidler behandles i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Hvidvasklovgivningen indebærer, at Advokatfirmaet er forpligtet til at kræve og opbevare personlig legitimation fra klienten.

Advokatfirmaet er undergivet advokatansvarsforsikring. Forsikringsselskabet er HDI Gerling. Dækningssummen er for professionelt ansvar kr. 2.500.000,00 pr. advokat pr. år, garantisummen på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år og erhvervsansvarsforsikringen på kr. 10.000.000,00 pr. år for hele kontoret.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokater er beskikkede af Justitsministeriet.

Advokatfirmaet er medlem af Advokatsamfundet og i øvrigt omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, de advokatetiske regler og reglerne om god advokatskik (Retsplejelovens § 126). Reglerne for udøvelse af advokatvirksomhed ses på Advokatsamfundets hjemmeside

Klager over advokaters adfærd og salærer behandles af Advokatnævnet. Klager kan således rettes til Advokatnævnet. Adressen er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, mailadresse: Klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Advokatfirmaets hjemmeside er under løbende opdatering. Indholdet på hjemmesiden redigeres kontinuerligt.