Ikke virksomhedsoverdragelse ved ny kantineleverandør

Det var ikke stridende mod virksomhedsoverdragelsesloven, at medarbejder var opsagt i forbindelse med skifte til ny kantineleverandør

 

En kantinemedarbejder var i 2011 ansat af en ekstern kantineudbyder og arbejdede i personalekantinen i et kontordomicil med flere virksomheder. En af de store virksomheder, et revisionsfirma, flyttede til en ny adresse. Revisionsfirmaet udbød i denne forbindelse kantinedriften i licitation. En anden leverandør af kantineservice vandt udbuddet og varetog efter revisionsfirmaets flytning kantinedriften på den nye adresse.

 

Kantineudbyderen på den tidligere adresse forespurgte den nye kantineudbyder om vedkommende ønskede at overtage medarbejdere. Dette afviste den nye kantineudbyder, da man ikke fandt, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse.

 

Udbyderen af kantinedrift på den gamle adresse fortsatte uafbrudt sin kantinedrift på den hidtidige adresse, i det samme køkken og med samme driftsmidler, maskiner og køkkeninventar. Imidlertid blev en del af personalet opsagt, efter at den største af virksomhederne var fraflyttet.

 

En fagforening fandt, der var tale om en virksomhedsoverdragelse og at kantineudbyderen på revisionsfirmaets nye adresse var indtrådt i rettigheder og pligter i forhold til medarbejderne, der tidligere havde arbejdet i kantinen på den gamle adresse. Fagforeningen indbragte på en kantinemedarbejders vegne kravet for Sø- og Handelsretten. Arbejdsgiveren fastholdt, der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse. Sø- og Handelsretten gav arbejdsgiveren medhold. Sagen blev anket til Højesteret.

 

Direktivet om virksomhedsoverdragelse, Rådets direktiv 2001/23EF, udgør fortolkningsgrundlaget for lov om virksomhedsoverdragelse. I henhold til direktivets artikel 1 (a og b) foreligger en virksomhedsoverdragelse, når der sker overførsel af en virksomhed en bedrift eller en del heraf ved “overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet”. Efter EU Domstolens praksis er de faktiske konkrete omstændigheder afgørende: Virksomhedens form før og efter, overtagelse af kunder, overtagelse af medarbejdere, overførsel af materielle aktiver eller immaterielle aktiver, identiteten i aktiviteterne før og efter overdragelsen samt længden af eventuelle perioder uden aktiviteter. Vægtningen af disse forhold er afhængigt af aktiviteterne og virksomhedens produktions- og driftsmåder.

 

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse. Højesteret fastslog, at der ikke var sket en virksomhedsoverdragelse, da den nye kantineudbyder ikke overtog “personale eller køkkenfaciliteter eller maskiner og udstyr fra den hidtidige kantineudbyder”, der fortsatte kantinedriften på den hidtidige adresse, men med en begrænset omsætning efter revisionsfirmaets flytning. Højesteret fandt ikke, der forelå en “overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet”. Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse.

Højesterets afgørelse af 28.10 2015