Advarsel

En advarsel er en tilkendegivelse om, at der er forhold, som skal ændres. Hvis ikke dette sker, får det konsekvenser for ansættelsesforholdet.

En advarsel kan være mundtlig eller skriftlig. Hvis advarslen skal give grundlag for opsigelse, bør advarslen være skriftlig.

Advarselsskabelon:

o Præcis oplysning om forhold, der skal ændres. Løse eller generelle tilkendegivelser, som ikke er gennemskuelige, eller forhold som ikke er reelle eller mulige, vil efter praksis ikke fremtræde som seriøse advarselsbegrundelser.

o Angivelse af, hvordan der skal ændres / rettes op på forholdene

o Konsekvenserne af manglende ændring (det vil sige opsigelse eller i grovere tilfælde bortvisning)

En advarsel skal dateres og underskrives (alternativt skal bekræftelse af modtagelse underskrives eller advarslen sendes anbefalet).

Endvidere anbefales, at det indføjes, hvorledes virksomheden bistår i forhold til de krævede ændringer.

Endvidere skal de tidsmæssige forhold overvejes: Inden for hvilken (realistisk) tidsramme forventes forholdene ændret. Det skal i øvrigt haves i overvejelse, at advarslens virkning som opsigelsesbegrundelse svækkes, jo længere tid der går efter advarslen.

I offentligt regi har den ansatte krav på partshøring. Det vil sige krav på at fremkomme med en skriftlig udtalelse om advarslens indhold. Oftest fremkommer også i privat regi udtalelser fra den ansatte vedrørende indholdet.

Om der foreligger en saglig eller korrekt advarselsbegrundelse, om formalia overholdes samt om der foreligger mulige alternativer, anbefales drøftet med advokatfirmaet. Der er en betydelig risiko for bekostelige fodfejl inden for området.