Ulovlig overenskomstbestemmelse mellem SAS og Dansk Pilotforening udløste godtgørelser svarende til 6 måneders løn

SAS afskedigede i december 2009 i forbindelse med en større afskedigelsesrunde 79 piloter på grund af arbejdsmangel. Blandt andre opsagde SAS 4 piloter på grund af alder. Opsigelsesvarslet var 11 måneder, hvorefter de skulle fratræde den 30. november 2010. Til udvælgelsen af hvilke piloter, der skulle afskediges, anvendte SAS en “senioritets-liste”. Senioritets-listen var en del af overenskomstgrundlaget mellem SAS og Dansk Pilotforening og indebar en indplacering efter rekrutteringsår, samt at der ved afskedigelser først skulle ske afskedigelse af yngre piloter. 3 af piloterne blev tilbudt genansættelse i 2011 og den fjerde blev genansat i 2013. Ligebehandlingsnævnets sekretariat stævnede, som mandatar for de 4 piloter, SAS for uretmæssig forskelsbehandling på grund af de aldersbetingede opsigelser. Under vidneafhøringerne blev fra Pilotforeningens side oplyst, at senioritets-listen var “hjerteblod”, fordi den sikrede ældre piloter. En SAS-ansvarlig tilkendegav, at senioritets-aftalen ikke var i SAS´s interesse, fordi det fra et arbejdsgiversynspunkt ville “være mere attraktivt at kunne vælge den bedste mand.” Ved såvel Østre Landsret som Højesteret var spørgsmålet alene størrelsen af en eventuel afgørelse.
Ligebehandlingsnævnet anførte, at der skulle betales en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Opsigelserne på baggrund af senioritets-listen var en overtrædelse af ligebehandlingsloven, fordi piloterne blev opsagt alene på grund af deres (yngre) alder. At senioritets-bestemmelsen var en del af overenskomsten indgået mellem SAS og Pilotforeningen indebar ikke, at bestemmelsen var lovlig, idet den “ulige behandling ikke var objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, herunder blandt andet legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål.” Ligebehandlingsnævnet anførte, at SAS ikke havde dokumenteret, at forskelsbehandlingen “var objektivt begrundet i et sagligt forhold, og at kravet om proportionalitet var opfyldt.” Som følge heraf var der ikke forhold, som kunne indebære en begrænset  godtgørelse. Til støtte for størrelsen af godtgørelse gjorde nævnet gældende, at det ikke var af betydning, at piloterne var blevet genansat, idet afskedigelserne var effektueret og havde fået konsekvenser. Piloterne havde måttet afholde væsentlige omskolingsomkostninger for at blive ansat i andre luftfartsselskaber, der havde været flytteomkostninger samt familiemæssige og psykiske udfordringer. Derudover indebar opsigelserne tab af pensionsrettigheder. Endvidere gjorde ligebehandlingsnævnet gældende, at SAS ikke havde bragt anvendelsen af senioritets-listen til ophør på trods af Ligebehandlingsnævnets afgørelse og listen havde indflydelse på såvel forfremmelse, aflønning, tjenestested og afskedigelse.
SAS gjorde gældende, at der forelå en række af formildende omstændigheder: Senioritets-listen var i overensstemmelse med den kollektive overenskomst mellem SAS og Dansk Pilotforening. Det anførtes, at der på afskedigelsestidspunktet var betydelig retsusikkerhed om udstrækningen af forbuddet mod aldersdiskrimination. Det var utilsigtet, at afskedigelserne “viste sig at udgøre direkte aldersdiskrimination. Derudover var alle blevet genansat. Endelig anførtes, at der for 2 af piloternes vedkommende ikke var grundlag for godtgørelse, da disse også ville være blevet opsagt, hvis der alene havde været tale om opsigelser i forhold til ansættelsesdatoerne.
Højesteret konstaterede, at afskedigelserne skete på grund af arbejdsmangel og som led i en større afskedigelsesrunde. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder blev krænket, da afskedigelserne skete efter SAS´s og Dansk Pilotforenings overenskomstbestemmelse om senioritets-listen.  Der blev ikke anvendt et udvælgelseskriterium, som var objektivt begrundet i sociale hensyn. Efter vurdering af grovheden af overtrædelsen, baggrunden for overtrædelsen og krænkelsen, der blev påført den enkelte pilot, fastsatte Højesteret godtgørelserne til 6 måneders løn, det vil sige kr. 350.000,- til hver af piloterne.
Højesterets dom af 12.03 2015