Ikke belæg for bonus til afdelingsdirektør i pengeinstitut

En afdelingsdirektør med anciennitet fra 1. september 2002 blev opsagt den 17. november 2009 til fratræden ultimo juli 2010. Den 12. januar blev han fritstillet med virkning fra 15. januar 2010. Direktøren modtog en ekstra månedsløn i januar 2010. Af opsigelsespapirerne fremgik, at bonus blev opgjort i overensstemmelse med aftalerne herom. Derudover modtog direktøren en ekstra månedsløn i januar 2010.

Direktøren havde såvel en generel bonusordning som en særlig “partner”-bonusordning, hvorefter overskudsandelen skulle øges år for år for at honorere loyalitet. Begge bonusaftaler indebar, at bonusberegning skete på grundlag af afdelingsresultatet før skat ifølge det interne regnskab for afdelingen.
Efter afdelingsdirektørens fratrædelse opstod tvist om opgørelsesgrundlaget for bonusordningen. Der var uenighed om opgørelsen af afdelingsresultat og hvilke udgiftsposter, der skulle medtages i regnskabet. Direktøren påstod derudover, at dele af pengeinstituttets opgørelse var i strid med funktionærlovens § 17a, hvorefter funktionærer, der honoreres med bonus og lignende ydelser, også efter fratrædelse har krav på bonus i forhold til ansættelsestiden i regnskabsåret. Pengeinstituttet fastholdt, at opgørelsesgrundlaget var korrekt og at der således ikke var belæg for bonus, ligesom bonusaftalen ikke var i strid med funktionærlovens § 17a.
Højesteret fastslog, “at det ikke er i strid med § 17a, at parterne aftaler, at bonus beregnes af årets resultat, herunder med periodisering af forpligtelser som følge af medarbejderes fratræden”.
På baggrund af de foreliggende oplysninger samt vidneforklaringer fandt Højesteret, at bonus berettiget var beregnet med udgangspunkt i regnskabet udarbejdet af bankens økonomifunktion. Regnskabet er efter erklæring fra eksterne revisorer overensstemmende med pengeinstituttets bogføringsmæssige registreringer. Højesteret fandt det overensstemmende med reglerne, som gælder for aflæggelse af bankers regnskaber, at nedskrivning af goodwill, løn til opsagte og fritstillede medarbejdere, huslejeforpligtelser og hensættelser til bonus er fratrukket i det interne regnskab.
Højesteret fandt herefter ikke, at der forelå et regnskabsresultat, som begrundede, at der skulle udbetales bonus. Sø- og Handelsrettens afgørelse blev stadfæstet.