Afskedigelse forud for en udnyttelse af retten til fædreorlov….

En afskedigelse forud for en udnyttelse af retten til fædreorlov var i strid med ligebehandlingsloven og faderen blev tildelt en godtgørelse på 300.000,00 kr.

En virksomhed ansatte den 1. juli 2011 en vurderingschef/ ejendomsmægler . Den 10. august 2012 orienterede vurderingschefen/ ejendomsmægleren (herefter vurderingschefen) virksomheden om, at hans kone var gravid, og parterne aftalte, at han skulle afholde 14 dages fædreorlov fra den 1. oktober 2012. Den 27. september 2012 blev han opsagt. Opsigelsen angav ikke oplysninger om, hvorfor netop vurderingschefen blev udvalgt til afskedigelse. Under den efterfølgende korrespondance med vurderingschefens fagforening oplyste virksomheden, at “afskedigelsen var begrundet i den økonomiske situation, at der skulle genereres en højere omsætning og i manglende tillid til vurderingschefen efter en række kundeklager og manglende påpasselighed i forbindelse med indberetning af kørselsregnskab og ferieafholdelse.”

Vurderingschefen gjorde gældende, at han ved afskedigelsen blev udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Han fremhævede den nære tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelsen og fædreorloven. Han anførte videre, at virksomheden allerede fra 2011 havde haft opslået stillinger og at disse således ikke relaterede til planerne omkring opsigelse af ham. Først under sagen for Ligebehandlingsnævnet blev han gjort bekendt med begrundelsen omkring virksomhedens økonomi. Han havde ikke modtaget specifikke mål og medvirkede til udlejning til de forventede lejeniveauer, hvilket også fremgik af virksomhedens hjemmeside. I 2. kvartal opnåede vurderingschefen et positivt resultat og årsagen til det positive resultat for 4. kvartal 2012 skyldtes salg af en ejendom, hvor vurderingschefen var involveret i processen. Virksomheden var ved opsigelsen klar over, at salget kunne blive en realitet.
Af de to kundeklager, som virksomheden har henvist til, er klagen fra den ene kunde dateret ca. 1 måned efter afskedigelsen af klager og uoverensstemmelserne med den anden kunde blev bilagt allerede i 2011 og samarbejdet mellem kunden og vurderingschefen fortsatte derfor.
Der var uenighed om metoden ved kørselsopgørelserne. Vurderingschefen havde aldrig anerkendt, at han skulle have anført flere kilometer, end han var berettiget til.
Ligeledes bestred kundechefen, at han skulle give anledning til dårlig stemning. Han havde aldrig hørt om ferieproblemer.
Kundechefen havde aldrig modtaget påtaler eller skriftlige advarsler.

Virksomheden anførte, at opsigelsen var sagligt begrundet i virksomhedens økonomiske situation, “vurderingschefens manglende omsætning og virksomhedens manglende tillid til klager på grund af hans håndtering af – og indstilling til – sit arbejde, en række kundeklager og endelig hans manglende påpasselighed i forbindelse med indberetning af kørselsregnskab og ferieafholdelse. Disse forhold blev påtalt over for klager, inden opsigelsen fandt sted, ligesom klager også i forbindelse med afskedigelsen mundtligt blev gjort bekendt med begrundelsen.” Virksomheden havde planer om at afskedige vurderingschefen allerede i foråret 2012.
Omkring ferie anførte virksomheden, at vurderingschefen det første ferieår havde undladt at indberette 1 uges ferie og først gjorde dette, da dette blev påtalt i september.
Fædreorloven havde ingen betydning for virksomheden, hvilket blev understøttet af, “at klager var suspenderet/ fritstillet i opsigelsesperioden.” Vurderingschefen havde ej heller ytret ønske om at afholde 32 ugers forældreorlov. At det var en mulighed fandt virksomheden uden betydning i forhold til begrundelsen for opsigelsen.
Forskellen på vurderingschefens og virksomhedens opgørelse af kørslen udgjorde 17 %.
Virksomheden anførte videre, at vurderingschefen mundtligt var orienteret om ovenstående og begrundelsen for opsigelsen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse:
Efter ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Hvis det sker, skal arbejdsgiveren godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Uanset om der er varslet fædreorlov, løber fædres beskyttelsesperiode under moderens graviditet.
Efter en samlet vurdering fandt nævnet ikke, at virksomheden “havde løftet bevisbyrden for, at afholdelsen af fædreorlov hverken helt eller delvist blev tillagt betydning ved beslutningen om af at afskedige” vurderingschefen. Nævnet vægtede især

  • “den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem påbegyndelsen af fædreorlov og afskedigelsen af klager,
  • at opsigelsen ikke angav nogen opsigelsesgrund, samt
  • det forhold at der ikke er fremlagt dokumentation for, at klager forud for afskedigelsen havde modtaget påtale eller advarsler for ikke at udføre sit arbejde godt nok.”

Vurderingschefen fik derfor medhold i klagen og tildeltes en godtgørelse på kr. 300.000.00.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 8. januar 2014 (2/2014)