Forskelsbehandling at reservere 20 ud af 812 hotelværelser specielt til kvinder

Det blev opfattet som provokerende og dæmoniserende i forhold til mænd, at mænd var forment adgang til 20 af Bella Sky, Comwell Hotels værelser, idet disse var forbeholdt kvinder. Spørgsmålet blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.
Hotel Bella Sky anførte, at der ikke var tale om forskelsbehandling, at 20 værelser (ud af 812) var indrettet til kvinder på hotellets Bella Donna-afdeling på 17. etage. Indretningen gav mulighed for, at kvinderne kunne netværke, 80 % af hotellets gæster kom i arbejdsøjemed og rejste ofte alene, værelserne var specielt indrettede til kvinder, efter direkte forespørgsler til kvinder, om hvordan de ønskede hotelværelser indrettet, ligesom der var kvindeartikler i form af hygiejnebind m.v. på værelset. Hotellet havde stor efterspørgsel fra kvinder, som  ønskede at bo på kvindeetagen, fordi der ikke var adgang for mænd. Hotellet var villigt til at indrette tilsvarende værelser til mænd.
Ligebehandlingsnævnet traf den 30. marts 2012 afgørelse i sagen. Nævnet fandt, at der var tale om en direkte forskelsbehandling. Et medlem af nævnet fandt, at der var tale om legitime kommercielle formål samt at en reduktion af risikoen for kønsrelateret chikane var et legitimt formål. Dette under henvisning til nr. 16 i præamblen i direktivet (2004/113/EF), hvorefter forskelsbehandling kun kan accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Legitime mål kan eksempelvist være “beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde som oprettelse af kvindekrisecentre), hensyn til privatlivets fred og til blufærdigheden. I betragtning 17 i præamblen til direktivet siges det, at princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser ikke kræver, at der altid skal leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn.” “Kvindelige og mandlige kunder har adgang til værelser af samme kvalitet til samme pris”, hvorfor dette medlem ikke fandt, at der var en uberettiget forskelsbehandling. 2 andre nævnsmedlemmer fandt derimod ikke, der forelå legitime formål, som kunne begrunde forskelsbehandlingen. Disse medlemmer fandt ikke, at begrænsningen var begrundet i hensigtsmæssige, nødvendige og dokumenterede behov, eller at det var dokumenteret af hotellet, at der var “sådanne faktiske uligheder mellem mænd og kvinder inden for indklagedes branche, at der er behov for at fravige det klare udgangspunkt om ligestilling.” Tilsvarende havde Bella Sky heller ikke indgivet ansøgning til Erhvervs- og vækstministeriet om dispensation efter ligestillingslovens § 3, stk. 1. Flertallets afgørelse var, at der var tale om uberettiget forskelsbehandling.
Hotel Bella Sky indbragte spørgsmålet for domstolene. Østre Landsret afsagde dom den 25. april 2014. Flertallet fandt, at der forelå forskelsbehandling, og at der ikke fra hotellets side var fremkommet argumenter, der ud fra en legitim betragtning kunne berettige eller nødvendiggjorde denne forskelsbehandling. En dommer fandt, at hotellet havde bevist, at der ikke var tale om uberettiget forskelsbehandling, fordi der ikke var kvalitativ forskel på værelserne. 2 dommere afviste Bella Skys påstande om, at kvindelige hotelgæster havde udtrykt særlige ønsker om sikkerhed på den specielle kvindeetage. De 2 dommere fandt, at “forbuddet mod mænds adgang til bestemte afsnit af hotellet ikke kan anses for at være nødvendigt for at varetage hensyn til blufærdigheden eller privatlivets fred eller for at imødekomme reelt påviste problemer i forhold til kvinders sikkerhed i relation til vold eller sexchikane.” Det anførtes videre, at mænd ikke kunne få den samme udsigt som kvinder, hvis alle hotelværelser på øvrige etager med samme udsigt, var udlejet og der var ledige værelser på kvindeetagen. Landsrettens flertal fandt således, at det ikke var bevist, at der skulle være specielle hensyn eller formål, som rimeliggjorde forskelsbehandlingen.